Spermalie is al meer dan tien jaar een ‘GOK-school’. Dat betekent dat wij extra ondersteuning krijgen om te werken aan gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen te kunnen begeleiden en opvolgen zodat alle leerlingen kansen krijgen om zichzelf te vormen en te ontplooien.

SCHOOLEIGEN VISIEONTWIKKELING GOK-BELEID – EERSTE GRAAD

Uit de onderwijspraktijk en de bevraging van het schoolteam leerden wij dat extra aandacht dient besteed te worden aan de volgende thema’s:

  • taalvaardigheidsonderwijs;
  • preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden;
  • schoolkosten

Voor de uitwerking van deze thema’s richten wij ons op het niveau van de leerlingen, de leraren en de school.

Taal speelt niet alleen in het onderwijs, maar ook in de samenleving een grote rol. Daarom moeten alle leerlingen over voldoende (school)taalvaardigheid beschikken om op school (ook in de niet-taalvakken) te slagen. Veel leerlingen hebben al heel wat bagage qua (school)taal. Voor andere leerlingen, is dat niet het geval en kan taal het leerproces in de weg staan. Om deze groep een grotere kans op schoolsucces te geven, maken we werk van de ontwikkeling van ‘schooltaalvaardigheid’, zowel in het vak Nederlands als in de andere vakken. Op die manier hopen wij het leerrendement van onze leerlingen te verhogen.

In het kader van het thema ‘Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden’ spelen wij in op de noden van onze leerlingen. Wij werken enerzijds preventief door een basispakket aan te bieden op maat van de leerlingen en de klasgroepen. Anderzijds rijken wij leerlingen die het moeilijker hebben extra ondersteuning aan (remediëring). Werken aan preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden richt zich op de hele leerling en dus niet alleen de vakgebonden competenties. Wij houden ook rekening met het leren leren en de sociale vaardigheden van elke leerling.

De schoolfactuur houden we binnen de perken en differentieert naargelang de studierichting en graad. Wij bewaken de financiële haalbaarheid voor elk van onze leerlingen. De facturatie van de schoolkosten wordt verspreid over tien maanden. Bij financiële zorgen kan een aflossingsplan besproken worden.

Het volledige GOK-beleidsplan is een werkinstrument in de lijn van ons zorgplan en het pedagogisch project van onze school. Daarvoor werken wij nauw samen met een aantal externe partners. Het CLB volgt niet alleen de gezondheid van onze leerlingen op, ook op leer-en ontwikkelingsgebied bieden zij deskundige hulp en informatie. Zij zijn direct betrokken bij onze werking, zijn aanwezig op vergaderingen, klassenraden en overleg met ouders.

Vanuit het volledige schoolteam worden ook voorstellen geformuleerd in verband met doorverwijzing van leerlingen naar interne en/of externe hulp. Dit gebeurt vaak in een nauwe samenwerking met ondersteuners, logopedisten of andere externen. Door middel van een kritische zelfevaluatie willen wij het GOK-beleid steeds bijsturen waar en wanneer nodig.

Het hoofddoel blijft steeds om voor elk kind ongeacht zijn afkomst, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, welstand, beperking of andere omstandigheid een sterke en warme omgeving te creëren waar alle kansen tot ontplooiing mogelijk zijn.