De Hotel- en Toerismeschool Spermalie is sinds het schooljaar 2011-2012 een ‘GOK-school’. Dat betekent dat wij extra ondersteuning krijgen om te werken aan gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen te kunnen begeleiden en opvolgen zodat alle leerlingen kansen krijgen om zichzelf te vormen en te ontplooien.

Schooleigen visieontwikkeling GOK-beleid – eerste graad

Uit de onderwijspraktijk en de beginsituatieanalyse (bevraging van het schoolteam) blijkt dat we extra aandacht dienen te besteden aan de volgende thema’s:

– taalvaardigheidsonderwijs;

– preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden.

Voor de uitwerking van deze twee thema’s richten we ons op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school.

Taal speelt niet alleen in het onderwijs, maar ook in de samenleving een grote rol. Daarom moeten alle leerlingen over voldoende (school)taalvaardigheid beschikken om op school (ook in de niet-taalvakken) te slagen.

Heel wat leerlingen hebben al heel wat bagage qua (school)taal. Voor andere leerlingen, vaak van een lagere socio-economische afkomst, is dat niet het geval en kan taal het leerproces in de weg staan. Om deze groep een grotere kans op schoolsucces te geven, maken we werk van de ontwikkeling van ‘schooltaalvaardigheid’, zowel in het vak Nederlands als in de andere vakken. Op die manier hopen wij het leerrendement van onze leerlingen te verhogen.

In het kader van ons tweede gekozen thema Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden spelen we in op de noden van onze leerlingen. We werken enerzijds preventief door een basispakket aan te bieden op maat van de leerlingen en de klasgroepen. Anderzijds rijken we leerlingen die het moeilijker hebben extra ondersteuning aan (remediëring).

Werken aan preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden richt zich op de hele leerling en dus niet alleen de vakgebonden competenties. We houden ook rekening met het leren leren en de sociale vaardigheden van de leerling.

Het volledige GOK-beleidsplan is een werkinstrument in de lijn van ons zorgplan en het pedagogisch project van onze school. Daarvoor werken we nauw samen met een aantal externe partners. Het CLB volgt niet alleen de gezondheid van onze leerlingen op, ook op leer-en ontwikkelingsgebied bieden zij deskundige hulp en informatie. Zij zijn direct betrokken bij onze werking, zijn aanwezig op vergaderingen, klassenraden en overleg met ouders alsook bij actiepunten van het GOK-beleidsplan.

Vanuit het volledige schoolteam worden ook voorstellen geformuleerd in verband met doorverwijzing van leerlingen naar interne en/of externe hulp. Dit gebeurt vaak in een nauwe samenwerking met logopedisten, GON-leerkrachten of andere externen.

Door middel van een kritische zelfevaluatie willen we het GOK-beleid steeds bijsturen waar en wanneer nodig.

Het hoofddoel blijft steeds om voor elk kind ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid een sterke en warme omgeving te creëren waar alle kansen tot ontplooiing mogelijk zijn.